REGULAMIN – X Wystawy Makiet Kolejowych w Galerii TURZYN w dniach 09 – 10 września 2023

1. Organizatorem wydarzenia jest Sierra Balmain Property Management z siedzibą przy ul. Siennej 39, 00-121 Warszawa, NIP 5252675289, REGON 365366942 (dalej: Organizator).
2. Realizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie, ul. Dworcowa 19/217, 70-206 Szczecin, NIP 852-04-10-984 (dalej: Realizator).
3. Wydarzenie odbywa się na II poziomie parkingu Galerii Handlowej Turzyn przy al. Bohaterów Warszawy 42 w dniach:
• 9 września 2023 w godz. 11:00-20:00
• 10 września 2023 w godz. 11:00-17:00.
4. Udział jest nieodpłatny.
5. Uczestnicy wydarzenia ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez siebie czy też osoby lub zwierzęta będące pod ich opieką w trakcie trwania wydarzenia.
6. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących.
7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane jest wydarzenie.
8. W trakcie trwania wydarzenia zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem uczestników wydarzenia. Uczestnik poprzez uczestnictwo w wydarzeniu wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku własnego i osób będących pod jego/jej opieką dla celów promocyjnych w związku z organizacją i prowadzeniem wydarzenia na polach eksploatacji obejmujących: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych lub prowadzonych przez Organizatora wydarzenia lub z jego udziałem, a także Realizatora.
9. Organizator rezerwuje sobie prawo do zmiany programu.
10. Uczestnicy są zobowiązani do stosowania się do niniejszych zasad i poleceń osób realizujących wydarzenie.
11. Pytania można kierować na adres: kinga.rabinska@sierrabalmain.com w tytule wpisując: WYSTAWA MAKIET.